คู่มือการใช้งาน Admin ของเว็ปไซต์ www.phuketpearl.com

การเข้าใช้งานส่วนผู้ดูแลระบบ เว็ปไซต์
http://www.phuketpearl.com/admin/

Screen Shot 2557-04-11 at 15.28.24

Username : test     Password : test

เมนูของระบบจะแบ่งเป็นทั้งหมด สามส่วนดังนี้
News (ข่าวสาร) ,  Email (อีเมล์)  , User (ผู้ใช้งาน)

หน้า ข่าวสาร News

Screen Shot 2557-04-11 at 15.30.07

เพิ่มข่าวสารใหม่ กดปุ่ม Add Newsaddnew

เพิ่มข่าวใหม่ ผู้ใช้งาน สามารถเลือก วันที่ของข่าว (คลิกเพื่อเปลี่ยนวันที่ได้) ,หัวข้อข่าว(ภาษาไทย) ,รายละเอียดของข่าว(ภาษาไทย), หัวข้อข่าว(ภาษาอังกฤษ) ,รายละเอียดของข่าว(ภาษาอังกฤษ) เมื่อเสร็จสิ้น กดปุ่มบันทึก

** การบันทึกข่าว ควรเป็นเฉพาะข้อความตัวอักษรเท่านั้น ถ้าต้องการจะบันทึกรูปภาพ จะต้องเข้าสู่ เมนูรูปภาพ ดังจะแสดงต่อไป

add

แก้ไขข่าวสาร กดปุ่มรูปดินสอ เพื่อเข้าสู่หน้าจอแก้ไขข่าว

1.Edit_news

กดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล
กดปุ่มล้าง เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด
แสดงข่าว แสดงหรือไม่แสดง กรณีที่เลือกให้แสดงในหน้าข่าวสาร หรือไม่
ใช้สำหรับ บางข่าวที่ต้องการบันทึกไว้ แต่ไม่ต้องการลบ สามารถเลือกไม่ให้แสดงข่าวสารได้ 

2.Edit_pages

เพิ่มรูปภาพข่าว กดปุ่มตามรูปด้านล่าง

3.Add_gallery

เลือกไฟล์ที่ต้องการบันทึก โดยการกดปุ่ม Select File

SAveFile

การลบไฟล์รูป ใช้ Mouse เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นกดปุ่มที่รูปถังขยะ ดังรูปด้านล่าง

Screen Shot 2557-04-14 at 16.19.38

การลบข่าวสาร กดปุ่มถูกถังขยะ กดปุ่ม Confirm เพื่อยืนยันการลบอีกครั้ง หรือ กดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการลบข่าว

4.Delete_News

หน้า อีเมล์ Email

กรณีที่ลูกค้า ส่ง Free Booking Transfer จากหน้าหลักของเว็ปดังภาพ เว็ปไซต์จะบันทึกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้ามายังหน้านี้ด้วย และจะอีเมล์ไปยัง [email protected][email protected]

5.Email

คลิกปุ่มข้อความ เพื่อแสดงรายละเอียดที่ลูกค้าพิมพ์จากหน้า Free Booking Tansfer

6.Email_Detail

หน้า ผู้ใช้งาน User

เพิ่มผู้ใช้งานกดปุ่ม Add User

7.Add User

Username : ชื่อที่ต้องการ
Password : รหัสผ่าน
Name : ชื่อผู้ใช้งาน

8.add_usrs

การแก้ไขผู้ใช้งาน กดปุ่ม รูปปากกาดังรูป เพื่อการแก้ไขผู้ใช้งาน

9.Edit_user

ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้ Username ที่ต้องการไม่ใช้งานได้ (หมายถึง ไม่สามารถ Login ได้ แต่ไม่ลบ Username นี้) เลือก Activate เป็น Yes หรือ No ดังรูป

10.user_use

กรณีต้องการแก้ไข ชื่อสำหรับตนเอง หรือ Password คลิกปุ่มดังรูป

11.Changepass

คลิกปุ่ม Profile

12.click_profiule

หน้า Profile
แสดงรายละเอียดของผู้ใช้งานที่ทำการLogin อยู่ในขณะนี้
Username , Password (ปุ่ม สำหรับเปลี่ยน Password) , Name ชื่อผู้ใช้งาน
Save เพื่อบันทึก
Cancel เพื่อยกเลิก

13.change profile

ปุ่ม Change Password จะแสดงหน้าจอให้กรอก
Current Password : Password ปัจจุบันในขณะก่อนทำการเปลี่ยน
New Password : Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน
Confirm Password : กรอก Password ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนอีกครั้ง

14.change

กรณีที่ต้องการออกจากระบบ คลิกปุ่ม Logout ดังรูป

15.logout